Presentation

L’Àrea de Productes Forestals No Fustaners del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya presenta com a objectius principals augmentar la competitivitat del sector forestal i rural mitjançant una gestió sostenible i multifuncional del medi natural. L’Àrea integra un ventall de disciplines encarades a potenciar la producció i la gestió de productes secundaris del bosc. Les principals línies de treball són: Plantes Aromàtiques i Medicinals Sanitat Forestal Truficultura Micologia Forestal

The main aim of Forest Non-Wood Products Area is to improve the forest and rural sector competitiveness through a sustainable and multifunctional management of environment. The area has a multidisciplinary activity focused on promoting production and management of secondary forest products. Main working lines are: Medicinals and Aromatic Plants Forest Health Truficulture Forest Mycology

Be Sociable, Share!